Čo pomáha ničiť vírusy v našom tele?

Foto-bio-imuno-terapia alebo fotobioimunoterapia je použitie elektromagnetického vlnenia v boji proti mikróbom napr. vírusom, baktériám a nádorom.

Volám sa Ing.František Kokoš a už niekoľko rokov sa intenzívne venujem problematike fotónového ožarovania krvi a jeho vplyvu na ľudské bunky. Nepozerám sa na ľudský organizmus ako lekár, ale skôr ako fyzik a inžinier. V tele prebiehajú mnohé fyzikálne procesy, ktorým dobre rozumiem a z vlastných skúseností viem, že fyzikálne zákony, ktoré prebiehajú okolo nás existujú. Fyzikálne zákony, ktoré prebiehajú v organizme riadia sa rovnakými zákonitosťami. Od začiatku objavenia sa koronavírusu Covid 19 som uvažoval a skúmal ako by sa dalo s týmto malým stvorením bojovať.

Vážnosť koronavírusu

Vírusy sa vedia dostať do buniek a tam prežívať celé roky. Znamená to, že celá populácia bude postupne zamorená, buď sa danej situácii adaptujeme, alebo budeme mať vážny problém. Je lepšie to riešiť nejako ako nijako. Dávam na pouvažovanie tento článok, ktorý by mohol poskytnúť určité riešenie a predstavoval by určitú formu fotovakcinácie populácie. Princíp je v tom, zabiť vírus a naučiť imunitu sa s ním vysporiadať. Práve o tom je tento článok.
Koronavírusy sú veľkou skupinou vírusov, ktoré môžu spôsobiť ochorenie u ľudí alebo zvierat. U ľudí koronavírusy spôsobujú respiračné infekcie od bežnej nádchy až po závažnejšie ochorenia. COVID-19 je choroba spôsobená novým koronavírusom, ktorý sa u ľudí predtým nevyskytoval.

Príznaky COVID-19 sa pohybujú od miernych po ťažké. Väčšina jedincov bude mať mierne ochorenie. Ak máte príznaky a máte podozrenie, že máte COVID-19, zavolajte, prosím, svojmu lekárovi a dajte sa vyšetriť.

Virus Covid-19 spôsobuje obojstraný zápal pľúc,

Od začiatku objavenia sa tohto ochorenia sme vedeli, že ľudia vymyslia a nájdu spôsob ako sa tohto vírusu zbaviť zo svojho tela. Ale čo dovtedy?

Bio-imuno-terapia a foto-bio-imuno-terapia (stratka: PDT)

Sme firma venujúca sa ožarovaniu krvi. Ako všetci vieme, vírusy sa po vdýchnutí šíria nevyhnutne krvou. Krv je medium – nositeľ. Preto je to krv, ktorá by mala byť ošetrená, aby sa zabránilo šíreniu sa v organizme. Bežne sa takýto postup nazýva bioimunoterapia a v prípade ak použijeme určité elektromagnetické vlnenie, tak hovoríme o fotobioimunoterapii.

Sú dve možnosti:

Prvá možnosť:
Buď zabijeme vlnením vírusy priamo, ale k tomu sú účinné vlnové dĺžky v oblasti UV svetla, predovšetkým UVC, ale dostať takéto svetlo do krvi je problém. Preto sa to robí vo svete mimotelovo, a to tak, že sa odoberie z tela krv, tá sa ožiari, vírusy sa zabijú a krv sa vráti do tela. Rozložené vírusy sú potom látkou, na ktorej sa imunitný systém naučí rozoznávať nepriateľské vírusy a ich antigény a tak sa postupne naštartuje správna imunitná reakcia proti vírusom.
 

Druhá možnosť:

Druhá možnosť je pridať do krvi resp. do tela látku, ktorá po ožiarení svetlom uvoľní voľné kyslíkové radikály a táto látka tak zvýši koncentrácie radikálov, že je schopná atakovať telá vírusov. Ak dôjde k ich úhynu aspoň z časti, opäť mŕtve telá vírusov sú to, na čom sa imunitný systém učí rozoznávať samotné vírusy a neskôr ich likvidovať.

Kyslíkové radikály sú niečo, čo naše telá využívajú od počiatku vzniku človeka. Využíva sa pritom tá schopnosť tela, že naše bunky majú antioxidačný systém a vedia sa voľným radikálom brániť. Túto schopnosť nemajú ani baktérie ani vírusy a tak tento mechanizmus dokáže zabíjať nepriateľov a pritom nepoškodzovať telo ak sa zvolí správna miera oxidačného stresu.
Niektoré naše imunitné bunky tiež fungujú tak, že obalia baktériu alebo vírus, uvoľnia voľný kyslíkový radikál a ten odoberie elektrón z tela nepriateľa a tak dochádza k jeho úhynu.
Preto využitie tohto nástroja je niečo, čo je úplne prirodzené a je súčasťou obranných schopností nášho tela a tak jeho využitie nemôže byť komplikáciou, ale len prospešným spôsobom ako likvidovať nepriateľov, ktoré do nášho tela nepatria.
Zdroj a citácia z článku:
Citujeme z článku: Wiehe, A., O’Brien, J. M., & Senge, M. O. (2019). Trends and targets in antiviral phototherapy. Photochemical & Photobiological Sciences. doi:10.1039/c9pp00211a

Url to share this paper: sci-hub.tw/10.1039/c9pp00211a

Doporučujeme prečítať si celý článok do detailov.

Citujeme:

Fotodynamická terapia (PDT) je osvedčenou možnosťou liečby pri liečbe určitých rakovinových a pred rakovinových lézií. Hoci PDT je terapia používaná najčastejšie v liečbe nádorov, ale v minulosti na začiatku 20. storočia boli účinky PDT prvýkrát preukázané proti baktériám.  V súčasnosti táto fotodynamická inaktivácia (PDI) mikróbov, ako sú baktérie, huby a vírusy,  vo svetle šírenia rezistencie voči antibiotikám a rastu nových infekcií, získava na význame. Tento prehľad sa zameriava na fotodynamickú inaktiváciu vírusov ako alternatívnu liečbu pri antivírusovej terapii, ale aj ako prostriedok vírusovej dekontaminácie, pokrývajúci najmä  literatúru posledného desaťročia. PDI vírusov zdieľa všeobecný mechanizmus účinku  fotodynamických aplikácií: ožarovaniesvetlom a následné generovanie reaktívnych druhov kyslíka (ROS),  ktoré sú účinnými fototoxickými činidlami, ktoré poškodzujú cielene vírus reakciou s vírusovými nukleovými kyselinami, lipidmi a proteínmi.

Podstatné je, že to, čo sa dá používať proti rakovine sa dá používať aj proti baktériám a vírusom. Stačí nájsť látku, ktorá po ožiarení svetlom v krvi uvoľní kyslíkové radikály a bude pôsobiť protivírusovo. Takých látok je množstvo včítane nano častíc ako najmodernejšej technológie. Keďže nimi nedisponujeme prikloňme sa radšej k bežne dostupným látkam.

V článku sa uvádza ako jedna z látok vhodných na takéto ožiarenie Kurkumín.

Druhou látkou, ktorú volíme ako potencionálneho kandidáta na koronavírus je Artemisinín.

Kombinácia dostupných výživových doplnkov s foto-bio-imuno-terapiou

Môžete používať jedno, druhé, alebo oboje a potrebujete k tomu len vhodné svetlo dostať do krvi, aby ste spustili mechanizmus PDI. My považujeme za vhodné miesto práve nosovú dutinu, ktorá je bohato prekrvená a sliznice neobsahujú melanín, ktorý je v pokožke a ktorý by na iných miestach tela pri ožiarení cez pokožku bránil prieniku svetla do tkaniva. Pripravujeme k tomu nosový aplikátor, ktorý bude navrhnutý tak, aby jednak dobre ožaroval krv, energizoval imunokompetentné bunky, aby bol bezpečný, a tak sme zvolili viditeľné spektrum svetla, ktoré človeku nikdy nevie ublížiť.
 
Zdroj a citácia z veľmi dôležitého článku:
 
Citujeme trocha komplikovaný text z teórie PDI fungovania:
 
Predchádzajúce a najnovšie hodnotenia vhodne opísali predchádzajúci vývoj oblasti a základné charakteristiky, ako sú vírusové ciele, fotochemické mechanizmy a profily reaktivity. Základný mechanizmus účinku ktoréhokoľvek PDT má tri základné zložky bez ohľadu na to, či je namierené proti nádorovému tkanivu, baktériám, vírusom alebo iným biologickým cieľom: PS (foto-senzitizér), svetlo a kyslík. Fotochemické procesy za touto PDT terapiou začínajú excitáciou PS so svetlom vhodnej vlnovej dĺžky zodpovedajúcim absorpčnému spektru PS (obr. 2). Ožarovanie vedie k vytvoreniu excitovaného singletového stavu PS, napríklad stavu S 1. Po ožiarení bielym svetlom alebo slnečným žiarením, ktoré sa používa pri dennom svetle PDT, nastáva excitácia do S 1 a vyšších singletových stavov. Zvyčajne veľmi rýchla, rýchlejšia ako ktorýkoľvek iný proces, dochádza k relaxácii z týchto vyšších vzrušených singletových stavov do stavu S 1 (Kasha pravidlo). Zo stavu S1 sa molekula môže buď vrátiť do základného stavu emisiou fotónu (fluorescencia) alebo relaxáciou bez radiácie vnútornou konverziou; alebo molekula môže prostredníctvom spinovej inverzie (intersystémové kríženie, ISC) tvoriť excitovaný stav tripletu, Ti. Návrat do základného stavu je točivo-zakázan‘d, čo vedie k predĺženiu životnosti tohto T1 stavu. Molekula sa teraz môže opäť vrátiť do základného stavu prostredníctvom emisie fotónov (fosforescencia) alebo rozpadu bez žiarenia vnútornou konverziou. Najdôležitejšie je, že tento stav Ti existuje dostatočne dlho, aby umožnil reakcie so susednými molekulami, ktoré sú tie, ktoré sú relevantné pre PDT. Možné sú dve rôzne následné reakcie: prvá je, že molekula v stave T1 môže prenášať elektrón na iné substráty (fotoreakcia typu I), napr. biomolekuly, čo vedie k tvorbe radikálov - predovšetkým superoxid aniónový radikál (obr. 3). To sa môže previesť na oveľa cytotoxickejší peroxid vodíka buď enzymaticky alebo protonáciou. Superoxidový aniónový radikál môže tiež redukovať Fe 3+ v bunkách za vzniku Fe 2+ a peroxidu vodíka a v druhom kroku môže Fe 2+ štiepiť peroxid vodíka, čo vedie k vzniku vysoko reaktívnych a cytotoxických hydroxylových radikálov (Haber-Weiss / Fentonova reakcia). Možný priamy prenos náboja na kyslík hrá pri tejto fotosenzibilizácii typu I iba malú úlohu. Alternatívne môže molekula reagovať v procese prenosu energie s molekulárnym kyslíkom, ktorého základný stav je stav tripletu (fotoreakcia typu II) (obr. 2). Tým sa PS vracia do základného stavu (S1), zatiaľ čo súčasne vedie k tvorbe singletového kyslíka (1 O2). Najmä vo fotoreakciách typu II môže byť molekula PS teraz znova excitovaná, podrobená rovnakej sekvencii a generujúca viac 1 O2. Obidve reakcie teda vedú k tvorbe ROS, ktoré sú skutočnými toxickými činidlami, a obe sú samozrejme tiež zapojené do inaktivácii PDI vírusov, ako sa ukázalo vo viacerých publikáciách (pozri ďalšie oddiely).

V časti 3 článok analyzuje aké fotosenzitizéry by sa dali použiť na protivírusovú PDI – fotodynamickú inaktiváciu.

Jednou z látok je kurkumín ktorý má významnú úloh v PDI.
Citujeme:
Ukázalo sa, že kurkumín, polyfenolová zlúčenina izolovaná z kurkumy, vykazuje širokú škálu účinkov proti rôznym vírusom a používa sa ako fotocytotoxické činidlo. Avšak kvôli zlej biologickej dostupnosti a významnej hlásenej metabolizácii sú na aplikáciu v štandardnej PDT potrebné analógy na zvýšenie absorpcie a absorpcie buniek. De Clercq a kol. navrhli biokonjugáty s cieľom zlepšiť biologickú dostupnosť kurkumínu, a to prostredníctvom funkcionalizácie fenolových skupín (obr. 6). Dve takéto zlúčeniny, 4a a 4b, so zvýšenou lipofilnosťou prostredníctvom skupín peptidov a mastných kyselín, poskytli zvýšenú absorpciu buniek a tieto zlúčeniny tiež vykázali dobré výsledky proti vírusu vezikulárnej stomatitídy (VSV) (4a) a mačacím korónom (FVC) a mačacím herpes vírusom (FHV) (4b). Zistilo sa, že príbuzná zlúčenina 4c, obsahujúca skupiny kyseliny listovej, je veľmi účinná proti HPV. Iné štúdie skúmali aj potenciálnu antivírusovú aktivitu kurkumínu proti bunkám spojeným s HPV. Kurkumín bol cytotoxický voči bunkám HeLa, SiHa a C33A, s 57% a 63% znížením životaschopných buniek pri vystavení 60 uM kurkumínu, respektíve bývalým dvom bunkovým líniám. Okrem kuroptínom indukovanej apoptózy sa pozorovala selektívna inhibícia expresie vírusových onkogénov E6 a E7, ako aj znížená expresia COX-2, gén regulovaný NFKB. Nakoniec sa kurkumínom selektívne znížila aj väzba AP-1, ktorá je vlastná génovej expresii HPV špecifickej pre epiteliálne tkanivo. Výsledky poskytli veľmi pozitívne údaje o použití kurkumínu pri liečbe HPV pri nových liečení rakoviny krčka maternice.

Absorbcia svetla a aktivácia Artemisinínu, výhodou je nízka absorbcia vlnových dĺžok krvou a dobrá absorbcia artemisinínom.

Vzhľadom k uvedeným charakteristikám a tiež vzhľadom k absorpčnej charakteristike krvi sme sa priklonili k výrobe svetla na ožarovanie krvi, ktoré je kompromisom všetkých uvedených charakteristík a tiež technických možností pri výrobe aplikátora na ožarovanie krvi. Rozhodli sme sa pre oblasť minima v ľavej časti charakteristiky.
Covid 19 a jeho vývoj ma prijmel k tomu, aby som analyzoval všetky možnosti a definoval parametre nosového aplikátora pre ožarovanie krvi s cieľom ovplyvňovania krvi formou foto-bio-imuno terapie.
Pripravujeme pre prístroje Bioquant LED nosový aplikátor, ktoré v spojení s vlastnosťami Kurkumínu, Artemisinínu budú vyvolávať silné PDI reakcie organizmu, budú zabíjať cirkulujúce vírusy v krvi, ktoré následne musí imunitný system odstraňovať a tým sa naučí rozoznávať nepriateľské vírusy.
Nevieme zaručiť, že táto metóda sama o sebe bude úspešná, k tomu by musela byť vykonaná klinická štúdia, ale v spojení s metódami používaných pri liečbe koronavírusu môže výrazne posunúť účinok liečby a môže sa tak dosiahnuť oveľa vyššia úspešnosť. Tento náš záver nie je niečo, čo pláve na vode, ale je to podložené vedeckými závermi, literatúrou ale aj všetkými našimi poznatkami, lebo neustále študujeme oblasť vplyvu svetla na krv a krvné komponenty a vlastnosti krvi.
V rámci PDT – fotodynamických terapií pribúdajú ľudia , ktorí úspešne spájajú laserové ožarovanie krvi a podporu oficiálnej liečby nádorových ochorení, aby tak zvýšili svoje šance, zlepšili výsledky a úspešnosť svojej onkologickej liečby.
V konečnom dôsledku musíme predpokladať, že nakoniec všetci budeme vírusom Covid 19 nakazení, ani jeden z nás nie je výnimkou a ani nie je dôvod, aby sme to nedostali práve my.
Nie sme ničím odlišní od ľudí, ktorí to už majú a liečia sa z tohoto ochorenia, ide len o to naučiť našu imunitu žiť aj s týmto patogénom a keď toto dokážeme tak nám vlastne nemôže ublížiť.
Vírusy dokážu prežívať v bunkách celé roky, tak sme toho názoru, že urobiť niečo, čo využije imunita v ďalšom období na likvidáciu vírusov je ten najlepší krok, ktorý sa dá urobiť. O dostupnosti prístrojov a aplikátorov s modrým svetlom na fotodynamickú inaktiváciu Vás budeme informovať na našej stránke.
S vírusom sa nedá zvíťaziť, s vírusom sa musíme naučiť žiť. Sterilita nič nevyrieši, len nás urobí citlivejšími. V súčasnej dobe však má svoje významné opodstatnenie a dodržiavanie hygienických pravidiel a odporúčaní vládou Slovenskej republiky je kľúčom, aby sme vírusu nedajbože nepodľahli, lebo jeho množenie v tele je v terajších klimatických podmienkach extrémne rýchle.

Odporúčania:

Pokiaľ ste majiteľom aktuálnej zdravotníckej pomôcky Bioquant NS, alebo jej predchodcov Bioquant Profi, Bioquant N, Bioquant SLT, Kingray Profi, používajte toto zariadenie pre laserové ožarovanie krvi 2x denne bez frekvencií.

Autor: Ing. František Kokoš

V Revúcej, 17.3 2020