Štúdia Bioquant LED na mozog - stimulácia mozgu

BIOQUANT LED posúdenie a kvantifikácia výsledkov fotobiomodulácie pomocou kvalitatívnej elektroencefalografie EEG a kvantitatívnej elektroencefalografie QEEG

Cieľ štúdie

Predmetom štúdie bolo vyšetrenie mozgovej aktivity EEG a QEEG u 20 osôb (ďalej probandov) pred i po 30 stimuláciách prístrojom BIOQUANT LED v časovom období od marca do júla 2020.

Pred štúdiou bola zrealizovaná pilotáž účinkov prístroja, zacielená na zistenie pôsobenia rôznych frekvencií stimulácie, na skupine 10 probandov a 10 osôb v kontrolnej skupine bez stimulácie pre zistenie placebo účinkov. U cieľovej skupiny bolo dodatočne prevedené i vyšetrenie prístrojom IRELAX biofeedback, ktorý meral vplyv na dýchanie, HRV, pulz a tým zhodnotil celkový dynamický stav relaxácie (hladiny stresu). Ďalej bola meraná tepová frekvencia a saturácia kyslíkom na prístroji Beurer a meraný krvný tlak tlakomerom.

Štúdia má 39 strán.

ZÁVER

Výsledky ŠTÚDIE sú ovplyvnené pandémiou SARS-CoV-2, ktorá zabránila realizovať u všetkých probandov častú a opakovanú kontrolu pôsobenia stimulácie na prístroji v ordinácii. Probandi sa denne stimulovali v domácích podmienkach, v určených hodinách s presným plánom tréningu, ako a akú frekvenčnú stimuláciu používať. Od každého probandu sú k dispozícii písomné správy o priebehu tréningu. To je v zhode s tým, že prístroj je určený pro domáce použitie.

Študijný materiál tvoria klienti, ktorí navštívili ordináciu pre svoje problémy a súhlasili s aplikáciou prístroja, nie z úplne zdravých osôb.

Posúdenie prvého a posledného EEG a QEEG po vykonaných stimuláciách bolo ovplyvnené i psychickou záťažou v priebehu korona krízy, keď probandovia trávili niekoľko mesiacov doma nútene s rodinou a boli vystavení zvýšenej psychickej záťaži, emocionálnemu napätiu a úzkosti.

Predovšetkým na QEEG malo vplyv mnoho faktorov nespojených s aplikáciou, ale s momentálnym psychofyzickým vplyvom korona krízy, a to tak pred, tak i po aplikácii.

Celkovo u všetkých skupín došlo k optimalizácii mozgovej činnosti, a to sa i premietlo do výsledkov meraní u ostatných modalít prístrojom IRELAX, a predovšetkým v lepšom psychickom stave probandov. Môžeme teda konštatovať, že zlepšenie činnosti mozgu a ostatných modalít je v korelácii s globálnymi trendmi výsledkov u všetkých probandov. Vzhľadom k tomu, že v rámci kvantitatívneho vyšetrenia QEEG došlo k celkovému zlepšeniu, je hodnotenie trendu pozitívne. Je možno vidieť i diskrétne zlepšenie výsledkov EEG. U jednotlivých probandov však počet 30 stimulácií celkom, v rámci tejto štúdie nestačilo na zmeny kvalitatívne v rámci EEG smerom k norme. Tento trend je veľmi podobný ako u Neurofeedbacku, keď dochádza k väčšej zmene v EEG najskôr po mnohých desiatkách stimulácií v dlhšom časovom úseku, avšak východiska oboch metód sú rozdielne. Rovnaký charakter zmien mozgovej činnosti môžeme pozorovať u mužov i žien, detí a dospelých. Vzhľadom k tomu, že sú pri stimuláciách polarizovaným červeným svetlom stimulované obe hemisféry aj frekvenciami, dochádza ku zmenám iného charakteru ako napr. u Neurofeedbacku, kedy sú možné zmeny frekvenčne 14 individualizované pre pravú a ľavú hemisféru mozgu. (Najlepšie výsledky boli dosahované pri použití prístroja BIOQUANT LED a súčasnej terapii Neurofeedback - mimo zadanú štúdiu. Dochádza k veľkej synergii oboch typov stimulácie.)

V rámci tejto štúdie bol náhodne zaradený aj proband s tinnitom a častými bolesťami hlavy, ktorý po aplikácii vysokých  frekvencií 40 Hz 2x denne po 15 minútach a frekvencii 10 Hz v odpoledných hodinách po 15 stimuláciách konštatoval, že sa mu znížil počet bolestí hlavy a tinnitus (ušné šumy) začali ustupovať v intenzite.

U osôb s degeneratívnym ochorením typu choroba Parkinson a Alzheimer, v jednom prípade i roztrúsená skleróza /mimo zadanú štúdiu/ při aplikáciách vyšších frekvencií od 40-80 Hz sa selektívne zlepšil pocitovo zdravotný stav a tiež motorika u týchto osôb (menší tras a lepšia motorika).

Výsledky štúdie sú v súlade i zo záverom iných svetových štúdií a potvrdzujú, že BIOQUANT LED pri stimulácii znižuje krvný tlak, tepovú frekvenciu, zvyšuje saturáciu SpO2 kyslíkom a veľmi rýchlo spôsobuje zmeny fyziologického stavu v QEEG.

Do budúcnosti s lepšou epidemiologickou situáciou je možno uvažovat o prísnej kontrole podmienok merania v ordinácii bez rúšok a štítov, o rozšírení počtu a veku probandov, častejšie vykonávanie meraní QEEG, predĺžení doby stimulácie na dlhšiu dobu, pre zistenia dlhodobého pôsobenia aplikcie na EEG a QEEG, použitie u psychologických testov u probandov k podrobnému skúmaniu vplyvu na kognitívne funkcie, podobne ako je tomu pri iných metódach za štandardných podmienok.

V skratke výsledky štúdie s Bioquantom LED: 

  • U všetkých došlo k optimalizácii mozgovej činnosti a zlepšeniu psychického stavu

  • U osoby s tinnitom a migrénami došlo k redukovaniu počtu migrén a intenzite migrén, zníženie inzentity šumenia v ušiach (tinnitus).

  • U osôb s degeneratívnymi ochoreniami (Parkinson, Alzheimer, roztrúsená skleróza) sa pocitovo zlepšil zdravotný stav a zlepšila sa motorika (menšie trasenie a lepšia motorika)

  • Používanie BIOquant LED preukázalo: zníženie tlaku, zníženie tepovej frekvencie, zvýšenie saturácie SpO2 kyslíkom, rýchle pozitívne zmeny fyziologického stavu monitorované v QEEG.