Porovnanie Bioquant NS a Bioquant  LED - prípadová štúdia a jej zhrnutie

Výskum prebiehal na rovnakom kmeni probandov pri rovnakej metodike, ako pri prvom výskumu na prístroj LED. Tento výskum na NS prístroj bol doplnený o pacientov s covid diagnouzou, pacientov s degeneratívnym ochorením mozgu a športovcov. Výhody spočívali v tom, že pôvodný kmeň probandov (20) mohol aj subjektívne posúdiť účinky LED / NS v porovnateľných typoch tréningov.

V čom sa LED a NS líšia?

1) Bioquant NS má rýchlejší nástup účinku, než LED minimálne o 1 minútu všobecně. Účinky sú subjektívne vnímané už po 5 minútach.

2) Pri prechode medzi tréningom ALFA (upokojenie - skúšaná osoba je až spavý pri 10Hz) a následnú vysokú GAMA (40Hz -50 Hz) stimuláciou ihneď po sebe testované na 12 min stimuláciu - dochádza k veľmi rýchlej zmene fyziologického stavu už po 4 minútach (u LED až po 8 a viac minútach u dvoch stimuláciou ihneď po sebe), bez ohľadu na vekovú kategóriu mužov aj ženy. Je tu zrejmá vyššia účinnosť Laseru NC. Pocitovo u probandov tiež je účinnosť NC prístroja jasne akcentovaná výrazne kratším časom, kedy cíti svoju fyziologickú zmenu, ktorú charakterizujú všetci, ako pocit osvieženia.

Pri prechode z Alfa na Beta 1 bol tento pocit podobný. Je však vnímaný, ako menej príjemný a viac invazívne.

3) U Bioquant NS dochádza k rýchlejšiemu okysličenie krvi SpO2 podľa nameraných hodnôt u všetkých probandov už v polovici celkového času stimulácie, až na hodnoty 98/99.

4) U degeneratívnych ochorení Parkinson, roztrúsená skleróza, Alzheimer je účinnosť NS prístroja preukázateľne vyššia, než u LED prístroja. Všetci probandi pociťovali lepšiu kognitivitu a schopnosť komunikovať už po 12 minútach. U týchto ochorení je však účelné selektívne pridávať po 2 minútach stimulácii navyše. Dôjde k ďalšiemu zlepšeniu.

5) Vysokú účinnosť preukázal laser u tinnitu a nešpecifických bolestí hlavy. Tu dochádza k zmierneniu bolestí hlavy už po 6 minútach od začiatku stimulácie. Podľa subjektívnych pocitov probendů dochádza k zlepšeniu tinnitu o 50% až 70% bez ďalšej medikácie už po 7 dennej stimulácii 2x denne pri frekvencii 40 Hz v čase 15 min .. Frekvencia 50Hz pri 15 minútovej stimulácii mala porovnateľnú účinnosť a bola vnímaná aj ako rovnako príjemná a účinná. Vyššia frekvencie od 60Hz už selektívne spôsobovali bolesť hlavy. Celkovo je hodnotený NS prístroj, ako rýchlejší s vyššou účinnosťou.

6) U prístroja IRelax namerané hodnoty u všetkých probendů preukázali priemerný nárast relaxácie a celkového zlepšenia reliéfu stresu a zvýšenie optimalizácia modalít o viac, ako 30% v priemere po stimulácii. Najvyššia zaznamená rozdiel pri jednom probanda bol 44%.!

7) Všetci probandi ďalej vnímali aj dlhší účinok, až o 20% prístroje NS pri všetkých typoch stimuláciou.

8) U probandov s diagnózou ADHD, ADD, spomalené tempo práce, syndróm vyhorenia došlo k rýchlejším zmenám a optimalizácii mozgovej činnosti.

9) U probandov, ktorí prekonali covid je prístroj vysoko účinný nielen, ako prístroj na zvýšenie SpO2 a pre ľahší priebeh choroby. Je určený pre všetkých, ktorí potrebujú po prekonanej chorobe optimalizovať mozgovú činnosť. každý kto prekonal covid aj bezpríznakovo má zmeny v EEG i QEEG.

10) Športovci pri použití NS prístroja sa rýchlejšie dostávajú do stavu FLOW, čo je kľúčové pre športové výkony.

11) V športe bol testovaný prístroj pre gymnastiku, atletiku, futbal, hokej, tenis.- u všch probandov je jednoznačné pozitívne hodnotenie v oblasti zápasov a tréningov, ale aj regenerácie po tréningoch v porovnaní s prístrojom LED. Ide najmä o nástup účinku prístroja, ktorý je rýchlejší a môžu byť používané aj kratšie časy stimulácia u športovcov

Celkovo bol hodnotený prístroj NS, ako účinnejšie a užívateľsky príjemnejšie, než LED nielen vďaka zvyšší účinnosti, ale aj dlhšiemu času pôsobenia po stimulácii (individuálne).