Ako zlepšiť svoje zdravie a posiľniť imunitu?

Podmienky sú všetko (pochopenie ľudských procesov z hľadiska fyziky a chémie)

To, čo nás poháňa, sú transporty iónov a reakcie rôznych látok. Stále privádzame reaktanty a odstraňujeme produkty. Vlastne je to oxidácia, čo v nás vyrába energiu. Rôzne formy horenia. Buď spaľujeme glukózu, tuky, bielkoviny, rôzne parazity, alebo ak to beží zle, spaľujeme aj vlastné telo. Niekedy ho spaľujeme úmyselne v procesoch chudnutia kilogramov tuku, čo sú vlastne mastné kyseliny. Tak ako v kotly spaľujeme uhlie, plyn, drevo, tak ak tam dáme živé, či mŕtve organizmy, aj tie zhoria. Aj naše telo raz možno zhorí - vtedy sa zmení na základné prvky a minerály, z ktorých sa skladá. Alebo sa stane potravou mikroorganizmov a tak sa zmení na veľké množstvo žijúcich stvorení tohto sveta. Takéto zmeny nastávajú aj počas nášho života.

Naše bunky a všetko, čo v tele máme, sú častokrát potravou parazitov. Alebo inak povedané, naše bunky sa menia na iné formy života. Tak ako keď rastieme a konzumujeme rôzne potraviny, meníme ich na seba samého, na naše bunky. Ale fakt, že sa v nás častokrát nekontrolovane množia mikroorganizmy alebo parazity, je výsledkom predchádzajúcich procesov a podmienok, ktoré boli nastavené. Podmienky sú to, čo umožnilo, že existujeme v takej podobe, v akej existujeme. Podmienky umožňujú metabolizmus, rast, život, zmeny foriem života, mutácie a aj vývoj. Ak sa zmenia podmienky na tejto planéte, život sa prispôsobí. Podmienky sú rozhodujúce. Život je vlastne organizované preskupovanie elektrónov, organizovaný priebeh chemických reakcií.

Odpady v našom tele

To, čo v nás horí a ako to horí, je kľúčové. Ľudské telo je a ešte bude predmetom dlhoročných štúdií, aby naše horenie bolo tak dokonalé, ako spaľovanie rôznych látok v kotly. Výsledné odpady - popol alebo škvara - sa musia odstrániť. V tele ide o proces rozpúšťania a vyplavovania resp. vydychovania. Ak odpady necháme usadiť a skryštalizovať, vznikajú problémy, ktoré sa ťažšie odstraňujú. Ak nie sú vhodné podmienky, ak nie sme hydratovaní a namiesto pitia vody len jeme, dochádza k usadzovaniu odpadov v tele. Je to ako keď odpad ukladáme na území mesta, namiesto aby sme ho vyviezli na skládku. Keď zasypeme mesto, život v ňom zastane. V halde odpadov sa zastaví prísun potrebných komponentov k životu, lebo sa nedá s potravinami dostať k ľuďom, žijúcim bunkám mesta. Ak je len napoly zasypané a ešte ako tak funguje, treba na odvoz už uskladnených odpadov vynaložiť oveľa viac práce, ako keby boli vyvezené na skládku priamo z domácností. A tak je to aj s človekom.

Horenie, odpady a korózia

Použijeme porovnanie ku spaľovaniu v kotly. Aby kotol dobre horel, je nutný prívod vzduchu. Spaliny sú odvádzané preč, popol vyberáme. Keď spaľujeme zle, kotol začne dymiť, treba veľa dreva a teplo nemáme. Ak je drevo mokré, tvorí sa decht, zanášame komín. Ak máme málo kyslíka, spaľovanie je tiež horšie. Ale pritom sa mení aj kotol. Opotrebúva sa a koroduje. Ak by počas celej prevádzky kotla bolo všetko perfektné, kotol by vydržal oveľa dlhšie. Dlhodobo zlé podmienky majú trvalé a neodstrániteľné následky. Kotol, ktorý beží stále na maximum, produkuje oveľa viac odpadov ako kotol, ktorý beží s nižším výkonom. Preto sa vrcholoví športovci opotrebovávajú rýchlejšie ako bežní ľudia.

Fotóny a horenie

Ako sa proces horenia vlastne začína? Predstavme si krb s drevom a laserový zapaľovač. Posvietime na drevo a ono sa zapáli. Atómy molekúl dreva absorbovali energiu fotónov, ich elektróny po absorpcii popreskakovali na vyššie dráhy a pokiaľ je v blízkosti kyslík, tak molekulám kyslíka odovzdajú svoje elektróny. Tak uhlík C tvorí CO2 spolu s kyslíkom. Horí to preto, že beží energetická premena a z dvoch látok vo vyššom stave energie sa tvorí niečo s nižším stavom energie a energia sa preto pri oxidácii uvoľňuje. Je to energia vo forme fotónov. Uvoľňuje sa veľa fotónov. Fotóny sálajú teplo a to sa šíri do okolia. Niektoré predmety sa ohrievajú a odovzdávajú teplo ďalej vedením alebo prúdením.

Fotóny proces horenia spustili, zmenili sa podmienky, spustila sa reakcia. Fotóny sú spúšťačom aj výsledkom procesu. Je tomu tak preto, že CO2 je stabilnejšia látka ako východiskové komponenty v podmienkach, aké máme na zemi. Aj drevo a kyslík sú stabilné, kým v mieste ich kontaktu nevytvoríme podmienky pre priebeh reakcie.

Oxidácia neznamená len reakciu kyslíka. Namiesto kyslíka môže vystupovať chlór, fluór atď. Napríklad aj plyn ClO2, teda oxid chloričitý, sa aktivuje fotónmi na vzduchu a vybuchuje.

Túto pasáž som uviedol pre potrebu chápania procesov oxidácie a aj toho, ako laserové fotóny prístroja BIOquant® dokážu aktivovať vitamíny, enzýmy v krvi. Je to založené aj na absorpcii energie fotónov a účinkoch zväzkov fotónov ako elektromagnetických vĺn. Fotóny sa nemôžu stratiť. Musia sa absorbovať. Aj enzýmy, vitamíny, aj naše bunky a ich komponenty sa fotónmi aktivujú. Treba vedieť aj to, že nie všetky látky absorbujú energiu fotónov rovnako a nazýva sa to absorpčná krivka. Niektoré látky túto schopnosť nemajú vôbec.

Niekedy vzniká teplo aj z iných dôvodov, napr. z dôvodu zmeny skupenstva alebo koncentrácie látky. Napr. voda má tri skupenstvá a zmeny skupenstiev znamenajú zmeny tepla, ktoré je v látke. Niekedy teplo vzniká miešaním látok, inokedy ich rozpúšťaním.

Oxidácia v nás

Naše telo je ako kotol, v ktorom kúrime, aby malo 37°C. Aby sa vedelo hýbať a vytvárať svalové kontrakcie, aby srdce pumpovalo, pľúca dýchali a vyrábalo si energiu. Energiu si ľudské bunky vyrábajú v mitochondriách, ktoré presúvajú 24 elektrónov molekuly glukózy tak, že sa jej komponenty oxidujú. Glukóza je podobne ako drevo v kotle produktom metabolizmu rastlín, trocha inak sú usporiadané uhlíky, vodíky a kyslíky. Pri dobrom spaľovaní glukózy vzniká veľa ATP, ktorá nám dodáva energiu hydrolýzou a vzniká CO2 ako kyslá látka a H2O. Inak povedané, vzniká kyselina. Táto sa odstraňuje dychom vo forme CO2 a H20. Preto pri každej námahe dýchate rýchlejšie, lebo sa mení pH a treba odstraňovať kyselinu, ktorá vzniká vo svaloch aj nervových bunkách.

Pri zlom, teda bez kyslíkovom, spaľovaní glukózy vzniká iba tretina energie vo forme ATP a kyslejšie odpady. Tie už neodchádzajú tak ľahko ako CO2 vo forme plynu cez pľúca. Kyslé odpady zhoršujú stav organizmu, spaľovanie sa celotelovo zhoršuje. Kyslé odpady majú veľa vodíkových protónov, reagujú so zásadami a vytvárajú sa soli a voda. Kým sa zásady nevyčerpajú, telo to zvláda. Potom stavebné prvky nášho kotla, teda bunky trpia. Kyseliny začínajú odoberať komponenty aj z nich. Taktiež rôzne mikroorganizmy v nás spaľujú prevažne glukózu a produkujú látky, ktoré zhoršujú naše spaľovanie. Tie nám spôsobujú koróziu našich buniek a ich poškodzovanie. Vznikajú trvalé zmeny. Poškodzuje sa naše telo. Poškodzujú sa naše energetické jednotky - mitochondrie. Poškodenie ovplyvňuje aj DNA. Preto kyslíkové dýchanie v našom tele je optimálne, bez kyslíkové spaľovanie produkuje veľa odpadu a málo energie a na odstraňovanie odpadu potrebujeme energiu. Pri bez kyslíkovom spaľovaní sa poškodzujú bunky a ich komponenty a hynú mitochondrie. Ak sú poškodenia priveľké, nevládzeme a môže vzniknúť rakovina.

Pod bunkou treba chápať komplex obrovského počtu molekúl. Riadi sa sama, ale počúva aj príkazy zvonka a ak má niečo urobiť, tak sa o to snaží. Podmienkou je, aby jej vnútorné procesy získavania energie boli v poriadku.

Tak prichádzame k tomu, že starostlivosť o bunku je jediná cesta k dlhovekosti. Toto je strategický cieľ našej firmy. Naše postupy a produkty napĺňajú tento koncept starostlivosti o každú bunku, čo nás tvorí. K tomu smeruje zdravotnícka pomôcka bioquant.

František Kokoš, 9. 3. 2011